علیرضا خزائی در حال بارگذاری

رویکرد و دیدگاه ها

ارسال شده در توسط admin

معتقدم اگر نگاه مان این باشد که مملکت برای خودمان است، همچنین توانایی و کارامدی در کار داشته باشیم و مجلس را در راس امور بدانیم، حضور در این عرصه می تواند تاثیرگذار باشد. باید بحث و جدل های غیرکارشناسی را کنار گذاشته و تسلیم جوهای خاص غیرکارشناسی نشویم که در این صورت از بسیاری مشکلات کاسته می شود.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در ﻛﺸﻮر و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ لازم است ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اي در ﻛﺸﻮر ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد . ﺑﺮﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﭘﻴﺶ از اﺟﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ و اﺛﺮات اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدد و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ آن ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.